Informace pro oznamovatele Oznamování protiprávního jednání a jednání porušujícího vnitřní předpisy

1. Oznamování protiprávního jednání a jednání porušujícího vnitřní předpisy

Dozvěděli jste se, byli jste svědkem nebo obětí protiprávního jednání nebo jednání porušujícího vnitřní předpisy, které se stalo v rámci společnosti DAIDO METAL CZECH s.r.o.? Podpoříme Vás při jeho oznámení, zajistíme Vaši ochranu, oznámení necháme prošetřit a zajistíme nápravu.

2. Jaké jednání má být oznamováno?

Řešíme jednání, které:

  • má znaky trestného činu (např. krádež, zpronevěra, podvod, porušení povinností při správě cizího majetku, podplácení, poškození a ohrožení životního prostředí, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže);
  • porušuje vnitřní předpisy naší společnosti;
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů (po nabytí jeho účinnosti) nebo jiné právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

3. Kdo oznámení řeší?

Vaše oznámení přijme řešitel, kterým je nyní: HR Manager nebo General Administrative Manager. V případě střetu zájmů nebo provozních důvodů může Vaše oznámení řešit také zcela nezávislý externí řešitel.

Můžeme Vás ujistit, že všichni řešitelé jsou vázáni mlčenlivostí a budou chránit Vaši identitu a informace, které jste jim poskytli.

4. Jak podat oznámení?

Oznámení můžete podat:

  • Prostřednictvím webové stránky https://www.nntb.cz/c/51agnv9b nebo mobilní aplikace NNTB: Schránka důvěry, což zajistí maximálního ochranu Vašeho soukromí – oznámení lze podat zcela anonymně. Tuto ochranu lze ještě podpořit tím, že využijete jiný než Váš pracovní počítač či přístup z naší firemní sítě, aby nemohla být Vaše identita zjištěna ani z Vaší digitální stopy.
  • Prostřednictvím e-mailu na adrese schrankaduvery@daidometal.cz
  • Telefonicky na telefonním čísle 545 425 567 nebo 545 425 545.
  • Prostřednictvím schránky důvěry umístěné v sídle naší společnosti v budově DMC1 (u vstupu z chodby do výrobní haly), kterou řešitel kontroluje a vybírá minimálně dvakrát týdně.
  • Ústně v sídle společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s řešitelem oznámení, kdy podání oznámení Vám bude umožněno v přiměřené lhůtě po podání Vaší žádosti, nejpozději však do 14 dnů.

5. Možnost externího oznámení

Oznámení můžete podat také vůči Ministerstvu spravedlnosti, a to na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podatoznameni/. V takovém případě bude oznámení řešeno výhradně ze strany Ministerstva spravedlnosti.

6. Jak je oznámení řešeno?

Do sedmi kalendářních dnů Vám písemně potvrdíme Vaše oznámení, ledaže jste řešitele oznámení výslovně požádali, abyste o přijetí oznámení nebyl vyrozumíváni, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení Vaší totožnosti jiné osobě̌.

Řešitel na základě informací od Vás prošetří okolnosti oznamovaného jednání ve společnosti. Následně navrhne opatření na zabránění pokračování oznamovaného jednání a nápravu stavu. Přijetí a realizaci těchto opatření řešitel také kontroluje. Můžeme Vás ujistit, že společnost vůči Vám nepodnikne jakékoli negativní opatření v souvislosti s podáním oznámení, jako je rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy nebo jiné znevýhodnění

7. Důležité informace před podáním

Můžete podávat pouze pravdivá a autentická oznámení. Nelze podávat vědomě nepravdivá oznámení. Pokud toto učiníte, nevztahuje se na Vás ochrana uvedená výše a můžete nést následky jak ze strany společnosti, tak ze strany poškozené osoby a státních orgánů. Při podávání oznámení se také nelze dopouštět jednání, které by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu.

V případě oznamování jednání porušujícího vnitřní předpisy a do nabytí účinnosti zákona o ochraně oznamovatelů také v případě oznamování protiprávního jednání nejste chráněni před porušením povinnosti zachovávat bankovní tajemství, smluvní povinnosti zachovávat mlčenlivost, i povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů a můžete nést důsledky spojené s takovým porušením.

Více informací se dozvíte ve Směrnici o řešení oznámení protiprávních jednání dostupné na intranetu naší společnosti a u řešitelů na kontaktech uvedených v odstavci „Jak podat oznámení“